FOSSEE Recruitment 2019

Last updated on: 07 March 2019

Advertisement No. D-34/P(11)18-19

SR. No Designation Name
1
P(11-1)
Vishnu Easwaran
2 Pratik J Bhosle
3 Mayuri Hemant
4 Harsha Priyanka
5
P(11-2)
Rushal Patil
6 Vedant Kamalaskar
7 Manas
8 Ritu Goel
9 P(11-3) Rashmi Ranjan Patankar
10
P(11-8)
Gloria nandihal
11 Saurabh Bansode
12 P(11-9) Sudhakar Kumar
13
P(11-10)
Sunil Shetye
14 Smita Wangikar
15
P(11-12)
Sourabh Das
16 Ajmal Babu
17
P(11-13)
Yash Nandraj
18 Kumari Anjali
19 P(11-14) Ankit R. Javalkar
20
P(11-15)
Anand Swaroop
21 Darshan V
22 P(11-16) Sathish Kanniapan
23 P(11-17) Anuroop S. Bansode
24 P(11-18) Akash Raosaheb
25 P(11-22) Rahul A S
26 P(11-21) Sai Kiran